top of page

Oriental Daily: 馬露明造人大計 等神安排

Nov 14 2012 今時今日做女強人,唔可以再一味專注事業,有時要平衡吓家庭生活,好似前商務及經濟發展局局長馬時亨嘅大女馬露明(Christine),就充分體現到箇中道理。話說Christine已經結婚一段時間,但就未見佢提及生兒育女問題,日前佢出席有關糖尿病推廣活動時,卓妮就問佢會否考慮生番個小朋友玩吓,佢就好怕醜答話:「我自己都好鍾意小朋友!」聽佢咁講,唔通有聲氣?


家庭永遠放首位

不過,講到幾時造人,Christine就同佢爸爸肥亨一樣,話要等神嘅安排,而家人都冇畀壓力佢。Christine喺○九年一手創辦嘅德育學校JEMS Learning House,至今辦得相當出色,學生人數不斷上升。愛心爆棚嘅佢話,學校賺唔賺錢都係其次,最開心係見到班小朋友學乖;但講到事業同家庭之間嘅比重,佢就話永遠都會將家庭放在首位,果然係事業與家庭並重喎。13 views

Comments


bottom of page